فعالیت های مرکز

فعالیت های این مرکز در راستای پایه گذاری پژوهش های آزمایشگاهی بالینی است. این پژوهش ها سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و ارتقاء سطح دانش را شامل می شوند. ارتقاء دانش عمومی و تخصصی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در زمینه های پژوهشی و نیز استفاده از استعدادهای پرسنلی و تجهیزاتی به منظور ارائه طرح های نوین نمونه هایی از فعالیت های این مرکز برای ارتقاء کیفی سطح خدمات آزمایشگاهی-پزشکی موجود می باشد.

در اين مركز  هيئت علمي و محققان متخصص در طیف گسترده ای از رشته های تحصیلی از جمله بیوتکنولوژی، ایمونولوژی ، بیوشیمی ، هماتولوژی ، ویروس شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی ، زیست شناسی مولکولی مشغول فعاليت مي باشند. اهداف مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي،  ارائه یک مرکز برای فعالیت های تحقیقاتی مربوط به علوم آزمایشگاهی بالینی، پژوهش هاي پیشرفته در زمینه گسترده ای از علوم پزشكي و فراهم آوردن زمينه همكاري با محققين و پژوهشگران گروه های دانشگاهی و دانشکده های ديگر و حمایت از تحقیقات میان رشته ای به ویژه رشته هاي علوم آزمایشگاهی مي باشد.

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت