موفقيت ها
 
- راه اندازی پروژه تشخیص RNA درون سلولی با روش فلوسایتومتری در سال 1392 توسط جناب آقای دکتر بهبهانی

- انجام پروژه تولید پروتئین نوترکیب هپاتیت C جهت استفاده در تولید کیت های تشخیصی آنتی ژن مربوط به آن در سال 1391 توسط اعضای مرکز تحقیقات علوم و فناوری علوم آزمایشگاهی جناب آقای دکتر بهبهانی ، سرکار خانم دکتر شریف زاده و خانم ابوعلی زاده .

- ثبت اختراع با عنوان ”واکسن نوترکیب هپاتیت C با استفاده از شبح باکتریایی در سطح آزمایشگاهی“ توسط دکتر عباس بهزادبهبهانی، رئیس مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی و استاد ویروس شناسی پزشکی

- طرح توليد استرپتوكيناز با روش نوتركيب: جايگزين موارد خارجی شده كه هم اكنون بعنوان ضدانعقاد مخصوص در جراحی ها مورد استفاده قرار دارد.

- طرح توليد گالاكتوز دهيدروژناز جهت استفاده و تهيه كيت اسكرين نوزادان جهت بيماری گالاكتوزميا

- طرح توليد كيت نگهداری سلول و RNA و DNA به عنوان يك فيكساتيو جهت استفاده در بخش های مختلف بيمارستانی و تحقيقاتی

- طرح توليد كيت استخراج DNA بصورت اختصاصی كه در مورد سرطان دهانه رحم برای تشخيص اختصاصی پاپيلوما طراحی شده است

- طرح سنتز RNA سنتتيك: جهت پايداری RNA در سلول جهت درمان بيمارانی كه قادر به توليد RNA نبوده و دچار بیماری می باشند

- طرح تشخيص مايكوباكتريوم توبركولوزيس مقاوم به دارو

- طراحی و راه اندازی بانك پلاسميدی

- طراحی و ساخت نانوپارتيكل هايی كه بعنوان حامل ژن در سلول های سرطانی استفاده می شوند.

- طراحی كيت تشخيص افتراقی انتروباكترياسه و باكتری های گرم منفی غير تخميری و مقايسه عملكرد آن با كيت API20C ساخت فرانسه.

- طرح روش تشخيص رديابی گلبول های قرمز جنينی در خون مادر پيش از زايمان جهت جلوگيری از ايمنوزاسيون آنتی ژن D.

- طرح انجام آزمايش تشخيص sepsis در نوزادان با استفاده از خون سر انگشت با همكاری بيمارستان زينبيه
 

- طرح اندازه گيری تيتر آنتي بادی ضد HBsAg در دانشجويان واكسينه شده

- برگزیده شدن مقاله مرکز به عنوان مقاله برتر در پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تحت عنوان:
"In vitro replication of HCV in peripheral blood mononuclear cells: Evidence for recurrent hepatitis C virus infection"

- برگزیده شدن مقاله مرکز به عنوان مقاله برتر در هفتمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی ایرانیان تحت عنوان:  

"Development of reverse microplate hybridization assay for rapid detection of Isoniazid resistant of Mycobacterium tuberculosis in clinical samples" 


- حضور عضو هیئت علمی مرکز سرکار خانم دکتر شریف زاده به عنوان عضو کمیته علمی در کنگره بین المللی خون، بیماریها و کاربردهای بالینی یاسوج در اردیبهشت ماه 1394.


-مشاوره دانشجویان مراجعه کننده از مراکز دیگر (دانشکده داروسازی، دانشکده دام پزشکی و...) در رشته های مرتبط و همکاری با آنها در انجام کارهای عملی در مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی


- راه اندازی مرکز تحقیقاتی HIV و آموزش پرسنل این  مرکز در بخش درمانی و تحقیقاتی توسط مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی


- راه اندازی مرکز تحقیقاتی سل و آموزش پرسنل این مرکز در بخش درمانی و تحقیقاتی توسط مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی


- همکاری با گروه رادیوبیولوژی و مشاوره و مشارکت در انجام پایان نامه های دانشجویان این گروه با عنوان استاد راهنما و استاد مشاور

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت