همکاری ها و موافقت نامه ها

- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات علوم پایه در بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
-
موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات سوختگی شیراز
- موافقت همكاري ايجاد تفاهم نامه با
گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-
موافقت همكاري ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات آلرژی شیراز
-
موافقت همكاري ايجاد تفاهم نامه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- همکاری با انستیتو پاستور
-
همکاری با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و كرمان
 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت