همکاری ها و موافقت نامه ها 97-96


- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فارس

- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازهمکاری ها و موافقت نامه ها

- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات علوم پایه در بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

- موافقت همکاری و ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات سوختگی شیراز

- موافقت همكاري ايجاد تفاهم نامه با گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-
موافقت همكاري ايجاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات آلرژی شیراز
-
موافقت همكاري ايجاد تفاهم نامه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- همکاری با انستیتو پاستور
-
همکاری با دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و كرمان

 

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 32270301-71-98+

نمابر: 32270301-71-98+

رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir