معرفی مرکز 

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز درسال 1386 تاسیس شد. این مرکز دارای ساختمانی با زیربنای 218 متر مربع شامل پنج  آزمایشگاه تخصصی می باشد. نه نفر اعضای هیئت علمی  و  شش نفر اعضای پژوهشی این مرکز در راستای برنامه های استراتژیک معین شده و به تصویب رسیده مشغول به تحقیق و پژوهش در این مرکز تحقیقاتی می باشند پس از پنج سال پژوهش تمام وقت و فعالیت های دانشگاهی، تدوین کتاب ، چاپ مقالات در ژورنال هاي معتبر ملی و بین المللی ، ثبت اختراع، درخواست ثبت قطعي این مرکز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تصويب نهایی فرستاده شد. به استناد رای صادره دویست و پنجاه و سومین جلسه شوراي گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 95/02/26 با تاسیس مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز موافقت قطعي به عمل آمد.

 

 
 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت