اولویت های پژوهشی

1. طراحی کیت های تشخیص بیماری های واگیر و غیر واگیر بر پایه تکنولوژی های نوین مولکولی

1.1 طراحی کیت های تشخیص بیماری های ویروسی و باکتریایی(عفونی)

1.2 طراحی کیت های تشخیص بیماری های ایمونولوژیک و هماتولوژیک

1.3 انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تولید سایر کیت های تشخیص آزمایشگاهی مورد نیاز کشور با توجه به نیاز منطقه

  

2. تحقیقات پیرامون راه اندازی تست های غیر تهاجمی جهت تشخیص و پیش آگهی بیماری های عفونی و غیر عفونی

2.1 تشخیص بیماری های واگیر دار ویروسی و باکتریایی

2.2 آزمایشات غربالگری (نوزادان- بزرگسالان)

2.3 آزمایشات کاربردی تشخیص CFDNA در بیماری های مختلف

2.4 آزمایشات کاربردی تشخیص بیومارکر های جدید در بیماری های واگیر و غیر واگیر و یا متعاقب استرس های محیطی (مانند اشعه و اکسیداتیو)

2.5 کاربرد روش های نوین در تشخیص بیماری های خونی با استفاده از تکنیک مولکولی

2.6 مطالعات آزمایشگاهی Non-coding RNA/DNA در بیماری های خونی

2.7 مطالعات آزمایشگاهی بیومارکرهای سرطانی

2.8 انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه روش های جدید مولکولی تشخیصی در بیماری های عفونی و غیر عفونی نظیر سرطان

  

3. طرح های تحقیقاتی در زمینه کنترل کیفی کیت های موجود در تشخیص بیماری های واگیر و غیر واگیر

3.1 مقایسه کیت های موجود در بازار تجاری جهت استاندارد سازی استفاده از کیت هایی با کیفیت مناسب

  

4. مطالعات مروری، اپیدمیولوژیک در ارتباط با بیماری های واگیر و غیر واگیر در منطقه

4.1 بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های میکروبی در منطقه و در بیمارانی که دچار مشکلات کاهش ایمنی می باشند

4.2 مطالعات  تجربی، مروری، اپیدمیولوژی و پیرامون محور مدل های درون تنی در تحقیقات پزشکی

  

5. تحقیقات کاربردی و پایه پیرامون محور های درون تنی با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

5.1 طراحی مدل های حیوانی آزمایشگاهی در مطالعه اثرات عوامل آسیب رسان

5.2 استفاده از مارکر های مولکولی، شاخص های بیوشیمیایی، هماتولوژیک و هیستولوژیک در ارزیابی و تشخیص آسیب های مدل های زنده آزمایشگاهی

5.3 هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های تجربی در مدل های زنده آزمایشگاهی

5.4 مطالعه تاثیرات داروها، مواد شیمیایی و عصاره های گیاهی در کشت سلولی و مدل های زنده آزمایشگاهی

5.5 مطالعات درون تنی مروری، اپیدمیولوژیک، تصویربرداری و ملاحظات اخلاقی در تحقیقات پزشکی مقایسه ای

  

6. تحقیقات بیوتکنولوژیک در زمینه های ماکرومولکول های مورد استفاده در طراحی کیت ها، واکسن ها، تشخیص و درمان

6.1 استفاده از تکنیک های ویرایش ژن در درمان اختلالات خونی

6.2 انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تولید پروتئین های ضروری در تولید واکسن و درمان بیماری ها

6.3 انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه ژن درمانی با استفاده از نانو ذرات ، DNA/RNA Therapy

6.4 تغییرات ژنتیکی و مولکولی در vector موجود جهت ارتقاء و استفاده از آن ها در مطالعات پایه وکاربردی

 

 

 

 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت