اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی

نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
صندوق پستی: 7143914693
شماره تماس: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه: dlstrc@sums.ac.ir
 
 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت