تجهیزات

تجهیزات مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی از این قرار است:
Real Time PCR
PCR machines
Flow cytometery

HPLC
Spectrophotometer
Flourescence microscopic
Cell cultuer
Blotting
ELISA
Electrophoresis
Hybridization incubators
Sterilization equipments
Freezer (-80o)
Centrifuge (Fridge centrifuges)
 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت