تجهیزات

تجهیزات مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی از این قرار است:
Real Time PCR
PCR machines
Flow cytometery

HPLC
Spectrophotometer
Flourescence microscopic
Cell cultuer
Blotting
ELISA
Electrophoresis
Hybridization incubators
Sterilization equipments
Freezer (-80o)
Centrifuge (Fridge centrifuges)
Gene pulser(electroporation)
 

 

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 32270301-71-98+

نمابر: 32270301-71-98+

رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir