آزمایشگاه ها

- آزمایشگاه کشت سلولی
- آزمایشگاه بیولوژی مولکولی
- آزمایشگاه بیوشیمی و ایمنولوژی

- بخش فلوسایتومتری
 
 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت