آزمایشگاه کشت سلول
 
 

 

مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 32270301-71-98+

نمابر: 32270301-71-98+

رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir