نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا حاتم
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                    
مرتبه علمی: استاد
نام ونام خانوادگی: دکتر محمد علی تخشید 
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                    
مرتبه علمی: استاد
نام ونام خانوادگی: دکتر صدیقه شریف زاده
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                        
مرتبه علمی: دانشیار                                         
نام ونام خانوادگی: دکتر ریتا عرب سلغار
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                        
مرتبه علمی: استادیار
نام ونام خانوادگی: دکتر غلامحسین تمدن
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                         
مرتبه علمی: استاديار 

نام ونام خانوادگی: دکتر علی فرهادی
سمت: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات                                                         
مرتبه علمی: استادیار

 

نام ونام خانوادگی: دکتر طاهره كلانتري
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
مرتبه علمی: استادیار
 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر امین درخشانفر
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
مرتبه علمی: استاد

 


 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت