مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در سال 1389 تاسیس شد. کار در تمام زمینه های علمی کاربردی، بنیادی، توسعه ای و میان رشته ای از اهداف تاسیس این مرکز است. این مرکز شامل 3 آزمایشگاه تخصصی کشت سلولی، مولکولی، آزمایشگاه های موجود در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

Feature Slides

 مقاله های جدید مرکز


1. Delivery of plasmid encoding interleukin-12 gene into hepatocytes by conjugated polyethylenimine-based nanoparticles.


2. Melatonin ameliorates the production of COX-2, iNOS, and the formation of 8-OHdG in non-targeted lung tissue after pelvic irradiation.


3. MicroRNA Modulation during the In vitro Culture of Hematopoietic Stem Cells Prior to Transplantation.


4. MicroRNAs as prognostic biomarker and relapse indicator in leukemia.


5. Evaluation of Plasma Platelet Microparticles in Thrombotic Thrombocytopenic Purpura.


6. Development of Flow Cytometry-Fluorescent In Situ Hybridization (Flow-FISH) Method for Detection of PML/RARa Chromosomal Translocation in Acute Promyelocytic Leukemia Cell Line.7. Relationship between AHSP Gene Expression, β/α Globin mRNA Ratio and Clinical Severity of the β-thalassemia Patients


 

مقالات پر استناد مرکز
 

 

 

Affiliation مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی:

فارسی:  مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 
English:  Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.