اعضاء هيئت علمی
 
نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا حاتم    
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                                                                                                                                                                                                              
مرتبه علمی: استاد
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد علی تخشید  
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                                                                                                                                                                                                    
مرتبه علمی: استاد


نام ونام خانوادگی: دکتر صدیقه شریف زاده
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات                                                                                                                                                                                                                                      
مرتبه علمی: دانشیار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

نام ونام خانوادگی: دکتر ریتا عرب سلغار                                                                                                                                                                                                                                                  
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی: استادیار
نام ونام خانوادگی: دکتر غلامحسین تمدن                                                                                                                                                                                                                                                    
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی: استاديار
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی: دکتر علی فرهادی
سمت: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی: استادیار


نام ونام خانوادگی: دکتر طاهره كلانتري
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
مرتبه علمی: استادیار


 
نام ونام خانوادگی: دکتر امین درخشانفر
سمت: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
مرتبه علمی: استاد
 

 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت