رئيس مرکزنام و نام
خانوادگی: دکتر عباس بهزاد بهبهانی
سمت: رياست مرکز تحقیقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي
مرتبه علمی :استاد


 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت