اعضاء پژوهشی
 
نام و نام خانوادگی:
رضا رنجبران
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:
دانشجوی دکترای هماتولوژی


 
نام و نام خانوادگی:
غلامرضا رفيعي
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:
کارشناس ارشد بيوشيمی پزشكي


 
نام و نام خانوادگی:نگین نیکویان
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:
کارشناس ارشد ويروس شناسی پزشكی

 
 
نام و نام خانوادگی:عليرضا اسكندري
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:کارشناس ارشد ايمني شناسي

 
 

نام و نام خانوادگی: نورالسادات سيدی
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی: کارشناس ارشد بيوتكنولوژی پزشكينام و نام خانوادگی:سمانه نادری
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:کارشناس ارشد بيوتكنولوژی پزشكي
 

 
 نام و نام خانوادگی:مریم متوسل
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:دانشجوی دکترای ميكروبشناسي


 
 
نام و نام خانوادگی:محمدعلی اخوت
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:کارشناس علوم آزمايشگاهی

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت