اعضاء پژوهشی
 
نام و نام خانوادگی:
نورالسادات سیدی
سمت:مدیر داخلی و عضو پژوهشی
مرتبه علمی:
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی


 
نام و نام خانوادگی:
دکتر رضا رنجبران
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:
دکترای هماتولوژی


 
نام و نام خانوادگی:غلامرضا رفیعی
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:
کارشناس ارشد بیوشیمی پزشکی

 
 
نام و نام خانوادگی:فرحناز زارع
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

 
 

نام و نام خانوادگی: الهه رحیمیان
سمت:عضو آموزشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی: دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژینام و نام خانوادگی:مریم شیردلی
سمت:مسئول امور پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:کارشناس روانشناسی بالینی
 

 

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت