اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کارگاه های آموزشی مركز تحقيقات در تابستان 961396-4-11

به اطلاع كليه دانشجويان و كاركنان آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، مي رساند كه مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهي واقع در دانشكده پيراپزشكي، كارگاه هاي زير را در تابستان سال جاري برگزار مي نمايد.

 لطفا براي اطلاع از عناوين و هزينه كارگاه ها كليك كنيد.

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت