کارگاه های آتی


مركز تحقيقات علوم و فناوري تشخيص آزمايشگاهی در نظر دارد تا پايان سال جاري كارگاههاي زير را برگزار نمايد:


  • كارگاه فلوسيتومتري
  • كارگاه كشت سلولی
  • كارگاه PCR


اطلاعات در خصوص تاريخ دقيق کارگاه های آموزشی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد گردید
  

 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت