کارگاه های برگزار شده

کارگاه آموزشی EndNote

کارگاه Real time PCR


کارگاه آموزشی "روش پروپوزال نویسی"

کارگاهPCR

کارگاه آموزشی کاریوتایپینگ

کارگاه آموزشی کشت سلولی مقدماتی و پیشرفته

کارگاه فلوسایتومتری

کارگاه HPLC

کارگاه آموزشی طراحی پوستر علمی جهت ارائه در کنگره ها و همایش ها


 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت