کتاب هاضروریات آزمایشگاه برای رشته های بالینی


مولفین: دکتر حبیب اله گل افشان و دیگران
        
ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال انتشار: 1392 

 
                                                                                                                                                    
 

 
آموزش گام به گام آنالیز آزمایشگاهی ادرار و مایعات بدن

مولفین: دکتر حبیب اله گل افشان، دکتر ریتا عرب سلغار

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال انتشار: 1392

 
 
 

روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

مولفین: دکتر حبیب اله گل افشان، رضا رنجبران

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال انتشار: 1392

 
 
ایمونولوژی به شیوه ی پرسش و پاسخ

مولف: دکتر صدیقه شریف زاده

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال انتشار: 1391
 


مهارت های آزمایشگاهی درخون شناسی

مولف: دکتر حبیب اله گل افشان

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال انتشار: 1390


 
 
اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون

مولف: دکتر حبیب اله گل افشان

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال انتشار:1390 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت