آموزش تخصصی
در مرکز تحقیقات علوم وفناوری تشخیص آزمایشگاهی  به دلیل دارا بودن امکانات نسبتا مناسب، آموزش تخصصی در زمینه های فلوسیتومتری، Real time PCR،HPLC، کشت سلولی و تکنیک های بیوتکنولوژی از جمله کلونینگ در دستور کار این مرکز قرار دارد.
 
مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی
 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32270301-71-98+
نمابر: 32270301-71-98+
رایانامه:dlstrc@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها

کارگاه های برگزار شده

آئین نامه ها و فرم ها

     ثبت اختراعتازه های سایت